Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Infinitiivilauseke nominin määritteenä > Infinitiivi adjektiivin yhteydessä > § 509 Kätevä käsitellä, vaikea hyväksyä

§ 509 Kätevä käsitellä, vaikea hyväksyä

Perusmuotoinen A-infinitiivilauseke voi määrittää predikatiivina tai predikatiiviadverbiaalina olevaa adjektiivia, joka ilmaisee mahdollisuutta (a), arviota helppoudesta tai vaikeudesta (b), joskus aistinvaraista arviota (c). Infinitiivilauseke kertoo, minkä tarkoituksen suhteen entiteetin ominaisuutta arvioidaan (» § 550).

(a)
Tällaiset uudistukset eivät ole järkeviä, eivätkä tällä hetkellä edes mahdollisia toteuttaa. (l) | Teosta pidettiin mahdottomana kääntää, mutta – –. (l)
(b)
Kaikki asioita, jotka ovat talon rakennusvaiheessa varsin helppoja toteuttaa. (l) | Uusi Softex-käsisammutin on verraten kevyt ja siten myös vaivaton käyttää. (l) | – – mullistava keittiökeksintö, joka on halpa hankkia ja käyttää, – –. (L) | – – Black & Decker on hyvin kätevä käsitellä. (l) | – – edistyksen nimissä esitetyt arvopäämäärät ja aatteet ovat osoittautuneet aika vaikeiksi toteuttaa. (l)
(c)
Kukat ovat kauniita katsella, mutta myös maukkaita maistella. (l)

Tällaiset A-infinitiivilausekkeet ovat useimmiten yksisanaisia, mutta joskus infinitiivillä voi olla omakin määrite (d).

(d)
Keskustorin mukulakivet ovat kuulemma [ihan mahdottomat kävellä piikkikoroilla]. (l)

Kun infinitiivinä on transitiivinen verbi, sen implisiittinen objekti ymmärretään samaksi kuin se hallitsevan rakenteen jäsen, jota adjektiivi luonnehtii, yleensä siis subjekti; esim. lauseessa Kukat ovat kauniita katsella on kyse katselemisen kohdistumisesta kukkiin. Rakenteessa esiintyy myös intransitiivisia liikeverbejä:

(e)
Otto lähti ajamaan, arveli auton laverin kuitenkin olevan hauskemman maata kuin suomalaisen vankilan pedin. (k) | Hyvä ulkoilureitti on huolella suunniteltu, elämyksiä antava ja turvallinen kulkea. (l)

Infinitiivin subjektin tulkinta on yleensä avoin, mutta subjekti voidaan tulkita samaksi kuin kokijan ilmaiseva adverbiaali (f). Myös genetiivisubjekti on infinitiivin yhteydessä mahdollinen (g).

(f)
Minulle tämä väite on vaikea hyväksyä.
(g)
Pankkien vakuusvaatimukset ovat Siitarin mukaan kohtuuttomat usean asunnon ostoa haaveilevan täyttää. (l)

Huom. Sellaisen lauseen kuin Se olisi mukava kuulla voi ymmärtää joko infinitiivisubjektilliseksi (» § 503504) tai siten, että infinitiivilauseke määrittää adjektiivia. Kaksiselitteisyys perustuu siihen, että nominatiivi-NP se voidaan käsittää sekä infinitiivin kuulla objektiksi että (olla) mukava ‑predikaatin subjektiksi. Lauseiden merkitysero on minimaalinen: molemmat antavat ymmärtää, että jonkin kuuleminen on mukavaa. Jos NP on monikossa, kongruoiva finiittiverbi ovat ja monikollinen predikatiivi mukavia osoittavat, että NP on subjekti: Ne olisivat mukavia kuulla. Kongruoimaton verbi ja predikatiivi taas osoittavat, että NP ei ole subjekti, ja se ymmärretään infinitiivin objektiksi: Ne olisi mukava kuulla. Muunsijaisen NP:n voi tulkita vain infinitiivin laajennukseksi: Niitä on mukava kuulla; Sinun kanssasi on mukava jutella.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Liite ja syntagmaattinen sulauma

Liitepartikkelit

Syntagmaattiset sulaumat ja kliittistyminen

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot