Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Johtolause ja muut johtoilmaukset > Johtolauseen paikka > Paikka ja syntaktinen suhde referaattiin > § 1481 Johtolause referaatin edellä, jäljessä tai keskellä

§ 1481 Johtolause referaatin edellä, jäljessä tai keskellä

Johtolause sijaitsee joko referaatin edellä (a), sen jäljessä jälkijohtolauseena (b) tai sen keskellä ja lomassa välijohtolauseena (c–d). Kuhunkin näistä liittyy kielellisiä erityispiirteitä.

(a)
Valtiovarainministeri Iiro Viinanen väitti äskettäin, että puun hinnan nousu panisi liikkeelle inflaation. (l)
(b)
”Halusin olla nimetön”, Stone kertoo. (l) | Ensin pannaan talo pystyyn ja vasta sitten katsotaan, mitä kilpa-autoilulla voi vielä olla annettavaa, kuuluu Minnan raportti. (l)
(c)
– No jo oli aikakin, Max sanoi heltymättä. – Sinusta ei ole ollut täällä muuta kuin harmia. (k) | – Ne on vedetty jo niin alhaalle, Lasse selitti, – että menee pian kylmän puolelle. (k)
(d)
Miehen epäillään lähteneen potkukelkalla kokemaan verkkoja. (l)

Kun referaattina on että-lause tai alisteinen kysymyslause, johtolause voi sijaita vain sen edellä. Referaatti on tällöin tulkittavissa johtolauseen verbin objektiksi (e), mikä on keskeinen epäsuoran esityksen tuntomerkki.

(e)
Leo Sutinen huomauttaa, ettei korkea älykkyysosamäärä ole aina edes suotava. (L) vrt. *Ettei korkea älykkyysosamäärä ole aina edes suotava, Leo Sutinen huomauttaa. | Himanen ihmettelee, mikä on lääninhallituksen rooli asiassa. (l) | Mummi kysyi, voiko hän luottaa Jokelan kertomukseen. (k)

Kun johtolause on lausemaisen referaattinsa jäljessä (» § 1483), referaatti ei ole sille syntaktisesti alisteinen (f). Tilanne on ilmeisempi väitelauseen tapauksessa, koska että-konjunktio on siinä alisteisuuden merkki. Kysymyslauseen kohdalla tilanne on epäselvempi. Lausekekysymys tulkitaan verbin jäljessäkin suoraksi sitaatiksi (g).

(f)
Ei korkea älykkyysosamäärä ole aina edes suotava, Leo Sutinen huomauttaa.
(g)
Veturillako me mennään, Kauko kysyi. (k) vrt. Kauko kysyi: Veturillako me mennään. ~ Kauko kysyi, mennäänkö veturilla. | Ettekö tekin voisi antaa esimerkiksi kymmenen prosenttia työttömille, kysyi presidentti Martti Ahtisaari lauantaina toimittajilta Pellingin saaristossa – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot