Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippilauseke > Partisiippilausekkeen rakenne > § 527 Genetiivisubjekti ja muut täydennykset ja määritteet

§ 527 Genetiivisubjekti ja muut täydennykset ja määritteet

Partisiippilauseke koostuu partisiipista ja siihen mahdollisesti liittyvistä täydennyksistä ja määritteistä, jotka ovat samanlaisia kuin vastaavalla finiittiverbillä. Partisiipin objekti voi olla kaikissa objektin sijoissa, eikä hallitseva lause vaikuta sijaan (» § 938).

 
Subjekti: valtioneuvoston ratkaistavaksi vrt. valtioneuvosto ratkaisee | Subjekti ja Adverbiaalimäärite: Kremerin yksin soittama | Objekti: ympäristönsuojelua koskevia | Objekti ja adverbiaalimäärite: STS-Pankin syksyllä 1992 ostaneessa | Adverbiaalitäydennys: ulkomaanmatkoistaan puhuvia | Objekti ja adverbiaalitäydennys: kansallista päätösvaltaa kansainväliselle toimielimelle siirtävistä

Partisiippiin ei kuitenkaan voi liittyä predikatiivia (*vihainen oleva opettaja), A-infinitiivin perusmuotoa (*myöhästyä aikova oppilas) eikä referatiivirakennetta (*sodan alkavan pelkääviä ihmisiä).

Agenttipartisiipilla on aina genetiivisubjekti (agenttilauseke) tai sitä vastaava possessiivisuffiksi. Possessiivisuffiksia käytetään pronominin genetiivin ohella, ensimmäisessä ja toisessa persoonassa myös yksinään (a). Jos agenttipartisiipilla on hallitsevan rakenteen subjektin kanssa samatarkoitteinen subjekti, tämän osoittaa pelkkä possessiivisuffiksi (b) (» § 1454 huom.).

(a)
Useita järjestämiämme tilaisuuksia on viime aikoina moitittu liian rohkeiksi, – –. (l) ~ useita meidän järjestämiämme tilaisuuksia
(b)
Kiertueella tytöt selvittävät pohjalaistarhoilla tekemiään vapautustoimia ja keskustelevat kiinnostuneiden kanssa kettutarhauksesta. (l) | Me selvitämme tekemiämme vapautustoimia.

Agenttipartisiippi on ainoa systemaattisesti subjektillinen partisiippi, mutta muuten se muistuttaa valenssisuhteiltaan passiivin partisiippeja (» § 529). Genetiivisubjekti voi liittyä myös passiivin VA-partisiippiin (c), etenkin essiivi- ja translatiivimuotoiseen (» § 533). Kieltopartisiippiin se liittyy rakennetyypissä jonkun ulottumattomissa (» § 526 huom.).

(c)
Meidän taseissamme ei ole miljardien mentäviä aukkoja. (l) | – – pakkauksissa käytetään tuoteselosteessa kansainvälistä kaikkien ymmärrettävää kieltä. (l)

Toisin kuin passiivin partisiippien implisiittinen subjekti, genetiivisubjekti voi olla myös eloton- tai abstraktitarkoitteinen (d). Tästä johtuu, että agenttipartisiippina voi esiintyä moni sellainenkin verbi, josta ei voi muodostaa finiittistä yksipersoonaista passiivia eikä passiivin partisiippia (e).

(d)
Kaikkialla oli pahvin peittämiä pakkauksia, joitakin matkalle pakattuja huonekaluja ja kuljetuslavoja lähetyksineen. (k) | Se perintö ja kruunu, jota isä hänelle tarjoaa, on veren ja väkivallan tahraama, – –. (la) | Rakkaus – – tekee heistä vaistojen ja viettien paiskeltavia marionetteja. (l)
(e)
Lisäksi lähiaikoina selvitetään, miten tupakan sisältämä nikotiini aiheuttaa riippuvuutta ja kuinka vaarallista se on. (l) ~ *sisälletty nikotiini

Huom. Partisiipin genetiivisubjektia on tähänastisissa kieliopeissa kutsuttu agentiksi, mikä perustunee siihen, että agenttipartisiippirakenne vastaa pitkälti indoeurooppalaisten kielten agentillista passiivia (» § 1331, 1333). Tässä kieliopissa sitä pidetään useiden muidenkin infiniittisten rakenteiden (minun tullessani, anna minun mennä) genetiivisubjektiin verrattavana subjektina, vaikka sen yhteys passiivisiin rakenteisiin puoltaa myös agentti-nimitystä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot