Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Yleistä > Modaalisuuden lajit > Praktinen välttämättömyys > § 1555 Arkipäättely ja tarkoituksenmukaisuus

§ 1555 Arkipäättely ja tarkoituksenmukaisuus

Praktinen välttämättömyys tarkoittaa arkipäättelyn nojalla selittyvää välttämättömyyttä. Tällaisesta välttämättömyydestä on kyse erilaisissa toiminta- ym. ohjeissa. Modaalinen arvio perustuu puhujan tekemään praktiseen päätelmään: jotain on tehtävä, jotta päästäisiin tiettyyn tavoitteeseen. Praktisesta välttämättömyydestä on kyse silloin, kun subjektin tarkoite toimii puhujan mielestä olosuhteisiin nähden tarkoituksenmukaisesti. Tämä ei siis joudu tilanteeseen kausaalisen pakon ajamana, vaan suorittaa teon saavuttaakseen jonkin tavoitteen.

Ovi on avattava sisältä käsin, koska kahva on pudonnut. | Taivasta kannattaa kuitenkin katsoa vähintään puoli tuntia, sillä valoilmiöt tulevat satunnaisesti. (l) | Christian Lindroosin ohjausta paranisi esittää suomeksikin. (L) | Tehtävän ratkaisuksi kirjoitettujen luokkien lisäksi myös itse testiohjelma pitää kääntää, ennen kuin se on ajettavissa. (E)
JH: No onko sulla niinku keskuslämmitys?
AR: On.
JH: Jaha, no se o,
AR: Vesi mänöö mut vesi ei tule.
JH: Nii nii. Ai se täytyy kantaa? (p)

Nesessiiviverbeistä selvimmin praktisesti tulkittava on kannattaa, adjektiivipredikaateista on viisasta. Ne implikoivat, että jotakin tulee tehdä, koska se on tekijälle edullista tai hyödyllistä. Välttämättömyyttä ilmaisevilla modaali-ilmauksilla voidaan siis tuoda esiin, että vallitsevat olosuhteet määräävät tapahtumien kulun. Kannattaa-verbin kielteinen vastine ilmaus on turha + inf. Täytyä-verbillä ilmaistaan praktista välttämättömyyttä varsinkin ns. teknisten normien tapauksessa. Tällöin nesessiivirakenteen subjekti on usein nominatiivissa.

 
Yrittäjien kannattaisi taas nähdä, että konsensus-Suomen ydin on viisasta säilyttää. (l) | Tämänkokoista lohta on turha yrittää kävelyttää maihin muuta kuin kalastuskertomuksissa. (k) | Vaihdon tietokoneen kello täytyi olla oikeassa ajassa, jotta vaihtoajat tulivat oikein. (E) | Hiukset pitää olla aina kunnossa! (E)
Erja: Kato täst tulee Jampal [villapaita]
Ritva: Joo
Katri: Onks se [tekeillä oleva villapaita] Jampan,
Erja: O,
Katri: No kyl se sit mul kannattaa pruuvata hah hah – –. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot