Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Johtolause ja muut johtoilmaukset > Sanoa-verbin erityisluonne > § 1477 Kommunikaatioverbien valenssista

§ 1477 Kommunikaatioverbien valenssista

Taustoittava pykälä

Keskeinen kommunikaatioverbi sanoa saa transitiivisena leksikaalisen tai pronominiobjektin: Mitä sanoit?; Hän sanoi jotakin ~ totuuden ~ oman kantansa. Vähemmän ilmeistä verbin transitiivisuus on rituaalisten tervehdysten yhteydessä, esim. Hän sanoi päivää ~ terve ~ hei. Lauseobjekti on muutenkin vähemmän prototyyppinen objekti kuin leksikaalinen substantiivilauseke (ks. Hopper – Thompson 1980), ja vähiten objektin piirteitä on johtolauseen edellä olevalla suoralla sitaatilla: – Moi, sanoi joku tyttö (E) (» § 1481).

Silloinkin kun johtolauseen ja referaatin välillä ei ole kieliopillista suhdetta, referaatti on semanttisesti osa kommunikaatioverbin valenssikehystä (» § 483). Ainakin tavallisimmat kommunikaatioverbit vaativat ympärilleen subjektin lisäksi vähintäänkin ilmauksen, joka kertoo puheen sisällöstä. Sellaiset ilmaukset kuin Hän sanoi ~ kysyi ~ ehdotti ilman niitä seuraavaa puheen sisältöä kuvaavaa ilmausta ovat elliptisiä, tekstiyhteyden nojalla täydentyviä. Näin ollen sanoa-verbi ja osittain sen lähisynonyymit eivät ole sen enempää puhtaita transitiivi- kuin intransitiiviverbejäkään. Munro (1982: 316) perustelee tätä eri kielistä havaittua kieliopillista ilmiötä puhumisen erityisasemalla ihmisen persoonan ja aikeiden kuvauksessa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot