Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > Muita tyyppejä > häir-iö, keitt-iö, kudo-nnainen > § 248 Kaksi sanaryhmää teonnimijohdosten rajamailta

§ 248 Kaksi sanaryhmää teonnimijohdosten rajamailta

Johtimen iO sisältäviä verbikantaisia tai ‑korrelaatillisia johdoksia on muutama kymmen (a) (muunkantaiset iO-johdokset » § 187, 197, 204). Verbivastineina on eri vartalotyyppien, myös supistumaverbejä.

(a)
huomio, häviö, ilmiö, itiö, kuolio, muistio, solmio, suosio, säätiö, tuomio

Nämä johdokset ovat merkitykseltään kirjava joukko. Semanttisia keskittymiä ovat paikan ja yksilön ilmaiseminen. Paikan johdoksista ilmaisevat kantaverbin toiminnan tulosta esim. aitio, perkiö, raivio, tekopaikkaa keittiö, lukio, säiliö (» § 187). Yksilön nimityksiä ovat esim. heittiö, olio, riiviö ja valio (» § 197). iO-johdoksissa on runsaasti oppitekoisia sanoja.

Muutamat iO-johdokset ovat teonnimimäisiä ja voivat saada kantaverbilleen ominaisia laajennuksia tai määriteosia:

(b)
yleisön suosionsa perusteella (K) vrt. yleisö suosii | Tunneli on valmis ja liikenteen häiriö [’se että tunnelityöt häiritsevät liikennettä’] loppuu. (L) | energia(n)häviö

Jotkin taas korreloituvat teonniminä vartaloltaan kolmitavuisiin Oi-verbeihin, esim. arvioarvioida, vartiovartioida (» § 249).

Johtimen -nnAinen sisältää parikymmentä verbikantaista substantiivia; ne eivät saa verbilähtöisiä laajennuksia. Lisäksi johdostyyppiin kuuluu parikymmentä verbikantaista adjektiivia. Kantaverbit ovat vartaloltaan kaksitavuisia, ja johdin liittyy (heikkoon) vokaalivartaloon (kudo-nnainen). Supistumavartalon loppu-AA lyhenee johtimen edellä. Tyyppi ei ole produktiivinen. Substantiivit tarkoittavat kantaverbin toiminnan tulosta tai kohdetta (c) tai väljästi ottaen suorittajaa (d). Adjektiivit ilmaisevat luonnehdittavan riippuvaksi tai seuraukseksi adjektiivin kantaverbin kuvaamasta aktiviteetista (e).

(c)
johdannainen, kasvannainen, leivonnainen, liitännäinen, punonnainen, siirrännäinen
(d)
herännäinen, käännynnäinen
(e)
näennäinen, olennainen, perinnäinen, satunnainen, sidonnainen, sovinnainen, synnynnäinen, teennäinen, totunnainen, valinnainen (< valitse-)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot