Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippilausekkeen tehtävät > Partisiippilauseke substantiivilausekkeena > § 532 Kahdelle ravintoloitsijaa pahoinpidelleelle tuomiot

§ 532 Kahdelle ravintoloitsijaa pahoinpidelleelle tuomiot

Partisiippilausekkeita käytetään substantiivilausekkeen eli NP:n tehtävässä: subjektina, objektina jne. Tällaiset lausekkeet voivat olla sisäiseltä rakenteeltaan normaaleja partisiippilausekkeita (a). Lausekkeeseen voi kuitenkin myös liittyä substantiiville tyypillisiä määritteitä, jotka eivät muuten määritä partisiippia: pronominitarkenne (b), numeraali (c) tai kongruoiva adjektiivimäärite (d). Kaikki esimerkkien (a–d) lausekkeet ovat siis ulkoiselta rakenteeltaan NP:itä.

(a)
Totesimme, että tämä on erinomainen ja myös huokea tapa auttaa kouluvaikeuksissa olevia, kertoo Vauhkonen. (l) | Kangasalalaista ravintoloitsijaa pahoinpidelleet saivat sakkoja (l) [otsikko] | Raahen kaupunki ja Rautaruukki ovat yhteisen asuntosäätiönsä toimesta rakennuttaneet vuokra-asuntoja töihin tulleille. (l)
(b)
JyP HT:n ajautuminen pudotusviivan alapuolelle on ollut monelle lippunsa ostaneelle liian kova järkytys. (l) | Jotkut esimiesasemassa olevat katsovat esimerkiksi, että – – voimat pitää keskittää vain perinteiseen poliisintyöhön. (l) | – – Pashko ja muut kenkää saaneet perustivat uuden puolueen, Demokraattisen liiton. (l)
(c)
Pahimmillaan säästöt olisivat merkinneet lopputiliä yli 40:lle kaupungin palveluksessa olevalle. (l)
(d)
Ravintola oli sulkenut ovensa kello kahdelta, ja viimeiset henkilökuntaan kuuluvat olivat poistuneet paikalta kolmelta. (l) | Yli 20-vuotiaat työkokemusta ja ammatillista koulutusta vailla olevat joutuvat odottamaan tuen saamista viisi kuukautta – –. (l) | Kuollut masentunut on tietysti halpa potilas, – –. (l)

Partisiippilausekkeilla voi viitata esim. ihmisiin heille tapahtuvien asioiden avulla; ne ovat vielä joustavampi keino muodostaa kerrallisia viittaavia ilmauksia kuin muuten vastaavasti käytetyt substantiiviset adjektiivit (» § 625626). Lausekkeet ovat tyypillisesti ihmistarkoitteisia. Tällainen partisiippi voi toimia tekijännimien paralleelina: tekijännimi viittaa tekijään, partisiippi teon kohteeseen (e) (» § 252 huom.).

(e)
Auttajat ja autettavat ovat eristymässä samaan karsinaan – huonosti voivien joukoksi. (l) | Passareita ja passattavia (l) [otsikko] | Raportin mukaan omaishoito on kunnalle edullista, hoitajalle vaivanarvoista ja hoidettavalle sopivaa. (l)

Partisiippilauseke esiintyy myös kvanttoripronominin tai -adverbin kanssa jaolliseen abstraktioon viittaavana (f). Adjektiivin määrittämä passiivin VA-partisiippi toimii predikatiivina (g); vrt. vaikea tunnistaa ja ylivoimainen purtavaksi (» § 550).

(f)
Minulla on jotain annettavaa (~ antamista) ~ paljon kerrottavaa (~ kertomista). | Paikalla ei ollut mitään näkyvyyttä haittaavaa. (l) | Tarvittaisiin enemmän veroja – tai luopumista jostakin jo saadusta. (la) | Afrikkalaisnaiset pujottelevat tottuneesti ihmisvilinässä kantaen kaikkea tarvitsemaansa päänsä päällä. (l)
(g)
Mika Halvarin kuulakaaret ovat olleet monelle peruskateelliselle suomalaiselle täysin ylivoimaisia purtavia. (l) | – – varkaudet ja ilkivalta ovat kiusallisia selvitettäviä. (l)

Anaforisesti käytetään eräitä vakiintuneita partisiippi-ilmauksia: yllä ~ edellä mainittu ~ esitetty, viimeksi mainittu (» § 1432 huom.).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot