Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Yleistä > Modaalisuuden lajit > Modaalisemanttisia käsitteitä > § 1553 Vaihtoehtojen maailma, modaalioperaattori ja propositio

§ 1553 Vaihtoehtojen maailma, modaalioperaattori ja propositio

Taustoittava pykälä

Modaaliselle merkitykselle on ominaista, että se aktivoi mielessä yhden tai useamman vaihtoehdon esitetylle tilanteelle. Semanttiselta kannalta modaalisuuden taustalla onkin vaihtoehtojen maailma. Aktuaalinen maailma on se, mitä todellisuudessa tapahtui tai tapahtuu, mutta on myös mahdollista ajatella, että asiat olisivat menneet tai voisivat nyt olla toisinkin. Tulevaisuuden tapahtumia voidaan paitsi ennustaa myös arvailla. Lause varmaankin hän söi lounasta ilmaisee menneen tapahtuman vain jossain määrin varmana, joten mahdollisuuksien rajoissa on sekin, että puheenalainen ei syönytkään lounasta. Lause Hän sai syödä lounasta taas tuo mieleen vaihtoehtoisen tilanteen, jossa syöminen ei ole luvallista, ja lause Hän ehti syödä lounasta sellaisen vaihtoehdon, jossa aika ei riittänyt lounastamiseen. Vaihtoehtojen maailmasta voidaan puhua myös mahdollisten maailmojen joukkona.

Modaalilogiikasta on peräisin modaalioperaattorin käsite, jonka avulla selitetään modaalisen merkityksen sisältyminen lauseen merkitykseen. Merkitykset ’välttämätön’ ja ’mahdollinen’ kohdistavat koko lauseen ilmaisemaan propositioon operaation eli saavat koko lauseen vaikutusalaansa, ja niitä nimitetään siitä syystä modaalioperaattoreiksi. Esimerkiksi väite asiaintilan mahdollisuudesta koostuu loogisesti kahdesta osasta: modaalioperaattorista ’mahdollinen’ ja sen vaikutusalassa olevasta propositiosta. Väite Koira on mahdollisesti sairas olisi siten loogisesti tyyppiä mahdollista [koira on sairas]. Välttämättömyys muistuttaa tällöin universaalikvanttoria kaikki (’kaikissa kyseeseen tulevissa vaihtoehdoissa’), mahdollisuus taas eksistentiaalista jokin-kvanttoria (’on ainakin yksi vaihtoehto’) (ks. esim. Horn 1989: 216–217).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot