Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Yleistä > Modaalisuuden lajit > Modaalisemanttisia käsitteitä > § 1553 Vaihtoehtojen maailma, modaalioperaattori ja propositio

§ 1553 Vaihtoehtojen maailma, modaalioperaattori ja propositio

Taustoittava pykälä

Modaaliselle merkitykselle on ominaista, että se aktivoi mielessä yhden tai useamman vaihtoehdon esitetylle tilanteelle. Semanttiselta kannalta modaalisuuden taustalla onkin vaihtoehtojen maailma. Aktuaalinen maailma on se, mitä todellisuudessa tapahtui tai tapahtuu, mutta on myös mahdollista ajatella, että asiat olisivat menneet tai voisivat nyt olla toisinkin. Tulevaisuuden tapahtumia voidaan paitsi ennustaa myös arvailla. Lause varmaankin hän söi lounasta ilmaisee menneen tapahtuman vain jossain määrin varmana, joten mahdollisuuksien rajoissa on sekin, että puheenalainen ei syönytkään lounasta. Lause Hän sai syödä lounasta taas tuo mieleen vaihtoehtoisen tilanteen, jossa syöminen ei ole luvallista, ja lause Hän ehti syödä lounasta sellaisen vaihtoehdon, jossa aika ei riittänyt lounastamiseen. Vaihtoehtojen maailmasta voidaan puhua myös mahdollisten maailmojen joukkona.

Modaalilogiikasta on peräisin modaalioperaattorin käsite, jonka avulla selitetään modaalisen merkityksen sisältyminen lauseen merkitykseen. Merkitykset ’välttämätön’ ja ’mahdollinen’ kohdistavat koko lauseen ilmaisemaan propositioon operaation eli saavat koko lauseen vaikutusalaansa, ja niitä nimitetään siitä syystä modaalioperaattoreiksi. Esimerkiksi väite asiaintilan mahdollisuudesta koostuu loogisesti kahdesta osasta: modaalioperaattorista ’mahdollinen’ ja sen vaikutusalassa olevasta propositiosta. Väite Koira on mahdollisesti sairas olisi siten loogisesti tyyppiä mahdollista [koira on sairas]. Välttämättömyys muistuttaa tällöin universaalikvanttoria kaikki (’kaikissa kyseeseen tulevissa vaihtoehdoissa’), mahdollisuus taas eksistentiaalista jokin-kvanttoria (’on ainakin yksi vaihtoehto’) (ks. esim. Horn 1989: 216–217).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot