Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet > Esikentässä nominaalinen lauseke > Temaattinen vaihtuvuus ja kontrasti > § 1381 Mitä jää reemaan

§ 1381 Mitä jää reemaan

Kun esikentän ilmaus on temaattinen, loppukenttä muodostaa tai sisältää reeman. Siinä voi olla nominaalisia lausekkeita verbin jäljessä (a) tai pelkkä verbi (b–c).

(a)
– – yksityishenkilö Speden, Pertti Pasasen, on todettu nauravan vain harvoin. Vitsejä hän kertoo ainoastaan kameran edessä. (l) | Korpisalo pelaa nyt ensimmäisen kerran Curt Lindströmin alaisuudessa. Edellisen maajoukkuekomennuksen aikaan Leijonia luotsasi Pentti Matikainen. (l)
(b)
Itäkeskuksen rakennelmat näyttävät Markun silmissä kammottavilta. Pariisia hän rakastaa. (l) | Kesän mittaan hän ompeli siitä kolmekymmentä punaista telttaa, jotka möi erämiehille pitkin Kuolan rannikoita ja Ponoin korpikyliä. Rahat hän joi. (k) | Hän teki sopimuksen jatkossa Yhtyneiden leivissä. Muut hän unohti. (l)
(c)
Sailas sanoo että kulutuksen ryöhähtämiseen on kaikki edellytykset. Se tuntuu myös työttömyydessä. ¶ Asuntomarkkinoitten merkittävään viriämiseen Sailas ei usko. (l)

Verbireemaisia tapauksia on kahdenlaisia. Reemana voi olla verbin kuvaama toiminta (b) tai lauseen polaarisuus eli se, tapahtuuko jokin tai onko asia kuten on sanottu vai ei (c). Jälkimmäisessä tapauksessa osaan asioista (esimerkissä (c) kulutuksen lisääntymiseen) pätee myönteinen, osaan (asuntomarkkinoiden viriämiseen) kielteinen kanta. Polaarinen tulkinta on tavallisempi kieltolauseessa, sillä uutta toimintaa tai tapahtumaa ei yleensä esitellä kielteisenä.

Esikenttäalkuisessa lauseessa voi olla teemana muukin kuin lausetyypin neutraali teema, jos remaattinen subjekti on verbikentässä; esimerkissä (d) esikentässä on EU-maihin kontrastoituva ilmaus Suomesta, teemana juuri mainittuun paikkaan viittaava Mallorcalle. Marginaalisesti on myös mahdollista, että subjekti on esikentässä. Silloin teemapaikassa on jokin muu, tulkinnaltaan jatkuva teema (esimerkissä (e) Elektran äärelle). Subjekti (entistä suurempi joukko potentiaalisia lukijoita) kontrastoi lukijajoukon aiempien vaiheiden lukijoihin.

(d)
Euroopan unionin poliittiset johtajat kokoontuvat Mallorcan saarelle syyskuun 22.–23. päivänä. – – Suomesta Mallorcalle matkustaa ainoastaan pääministeri Paavo Lipponen (sd). (l)
(e)
Ensimmäinen lisenssisopimus avasi Helsingin yliopiston paikallisverkkoon kuuluville koneille pääsyn ELEKTRA-tietokantaan. Palvelun käyttö lisääntyi heti moninkertaiseksi. Entistä suurempi joukko potentiaalisia lukijoita ELEKTRAn äärelle pääsi keväällä 2000, kun FinELib-konsortioon kuuluvat yliopistot liittyivät palvelun käyttäjiin. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot