Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset verbirakenteet > Partisiipin sisältävät rakenteet > § 1584 Mahdollisuusrakenne olla tehtävissä

§ 1584 Mahdollisuusrakenne olla tehtävissä

Dynaamista mahdollisuutta voidaan ilmaista verbiliitolla, mahdollisuusrakenteella, joka koostuu olla-verbistä ja pääverbin (t)tAvissA-nipputunnuksen sisältävästä muodosta: olla nähtävissä ~ saatavissa ~ tehtävissä (» § 450). Konstruktio merkitsee ilmi lausumattoman tai omistusrakenteen adverbiaalina olevan inhimillisen toimijan kykyä tai olosuhteista johtuvaa mahdollisuutta saavuttaa puheena oleva asiaintila.

Ilmauksen passiivisuus näkyy siinä, että lauseen subjekti on rooliltaan patientti, sama kuin vastaavan passiivilauseen objekti. Mahdollisuus riippuukin toisinaan enemmän subjektin ominaisuuksista kuin agentin kyvyistä; subjektin tarkoite on useimmiten eloton (ovi, asiat jne.). Lause vastaa merkitykseltään sellaista, jossa finiittiverbinä on voida-verbin passiivimuoto:

 
Mahdollisuusrakenne Passiivi
Ovi on korjattavissa. Ovi voidaan korjata.
Asiat ovat hoidettavissa. Asiat voidaan hoitaa.
Minä en ole parannettavissa. Minua ei voi(da) parantaa.
Vesilahti ei ollut asutettavissa heti
jääkauden jälkeen.
Vesilahtea ei voinut asuttaa heti
jääkauden jälkeen.

Mahdollisuusrakenteeseen voi kuulua myös toiminnan potentiaalisen suorittajan ilmaiseva genetiivisubjekti.

 
Ovi on taloyhtiön korjattavissa.
Tämä asia ei ole teidän päätettävissänne.

Historia on siellä kaikkien aistittavissa ja koettavissa.

Olla-verbin (t)tAvissA-muotoon liittyvä aktiivin partisiippi voi esiintyä modaalisessa merkityksessä myös substantiivin määritteenä: tunnistettavissa oleva ’jonka voi tunnistaa’:

 
– – oli vihdoinkin mahdollisuus ryhtyä jäljittämään jo riesaksi kokemaani, vain sisäkorvalla kuultavissa olevaa melodiaa. (k) | Asiallisten pohdintojen rinnalla alettiin heittää epäilyksiä joidenkin leimattavissa olevien ryhmien päälle. (k) | Se oli – – ensimmäinen tavallisen kansan ostettavissa ollut kartta. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot