Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset verbirakenteet > Partisiipin sisältävät rakenteet > § 1584 Mahdollisuusrakenne olla tehtävissä

§ 1584 Mahdollisuusrakenne olla tehtävissä

Dynaamista mahdollisuutta voidaan ilmaista verbiliitolla, mahdollisuusrakenteella, joka koostuu olla-verbistä ja pääverbin (t)tAvissA-nipputunnuksen sisältävästä muodosta: olla nähtävissä ~ saatavissa ~ tehtävissä (» § 450). Konstruktio merkitsee ilmi lausumattoman tai omistusrakenteen adverbiaalina olevan inhimillisen toimijan kykyä tai olosuhteista johtuvaa mahdollisuutta saavuttaa puheena oleva asiaintila.

Ilmauksen passiivisuus näkyy siinä, että lauseen subjekti on rooliltaan patientti, sama kuin vastaavan passiivilauseen objekti. Mahdollisuus riippuukin toisinaan enemmän subjektin ominaisuuksista kuin agentin kyvyistä; subjektin tarkoite on useimmiten eloton (ovi, asiat jne.). Lause vastaa merkitykseltään sellaista, jossa finiittiverbinä on voida-verbin passiivimuoto:

 
Mahdollisuusrakenne Passiivi
Ovi on korjattavissa. Ovi voidaan korjata.
Asiat ovat hoidettavissa. Asiat voidaan hoitaa.
Minä en ole parannettavissa. Minua ei voi(da) parantaa.
Vesilahti ei ollut asutettavissa heti
jääkauden jälkeen.
Vesilahtea ei voinut asuttaa heti
jääkauden jälkeen.

Mahdollisuusrakenteeseen voi kuulua myös toiminnan potentiaalisen suorittajan ilmaiseva genetiivisubjekti.

 
Ovi on taloyhtiön korjattavissa.
Tämä asia ei ole teidän päätettävissänne.

Historia on siellä kaikkien aistittavissa ja koettavissa.

Olla-verbin (t)tAvissA-muotoon liittyvä aktiivin partisiippi voi esiintyä modaalisessa merkityksessä myös substantiivin määritteenä: tunnistettavissa oleva ’jonka voi tunnistaa’:

 
– – oli vihdoinkin mahdollisuus ryhtyä jäljittämään jo riesaksi kokemaani, vain sisäkorvalla kuultavissa olevaa melodiaa. (k) | Asiallisten pohdintojen rinnalla alettiin heittää epäilyksiä joidenkin leimattavissa olevien ryhmien päälle. (k) | Se oli – – ensimmäinen tavallisen kansan ostettavissa ollut kartta. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot