Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Lausumapartikkelit > Muut lausumapartikkelit > Monikäyttöiset no ja paitsi > § 808 Esimerkkejä

§ 808 Esimerkkejä

No on puhutussa kielessä kaikkein yleisimpiä partikkeleita. Se ei ole pelkästään lausumapartikkeli, vaikka sen kenties yleisin esiintymisympäristö onkin vuoron tai lausuman alku, esim. No aika kiva juttu. (Sanasta no vuoron- ja lausumanalkuisena lausumapartikkelina myös » § 1036, dialogipartikkelina » § 798, interjektiona » § 856.) Keskellä vuoroa esiintyvä no voi esim. erottaa kahta puhetoimintoa toisistaan (a) tai se voi sijaita kertomuksen rajakohdassa, jolloin se osoittaa paluuta pääjuoneen poikkeaman jälkeen (b).

(a)
Selvä pyy .hh No mut ↑mä voin t- mennä kauppaan ku mä tuun. Mä tuun varmaan aika aikaseen tänään. (p)
(b)
Ja toisen niistä tytöistä sitten piti mennä takaisin sinne siivoamaan ja laittaan sitä. No ei se ollutkaan menny sitte – –. (p)

Sana paitsi toimii sekä adpositiona (» § 708) että monikäyttöisenä partikkelina. (Liittokonjunktioista paitsi että, paitsi jos » § 814). Lausumapartikkelina paitsi on yksin esiintyessään eksklusiivinen eli sitä käytetään lisäyksen tyyppisissä lausekkeissa tarkentamassa tai rajaamassa jotain yleistystä (c). Yhdessä myös-partikkelin kanssa paitsi on lisäävä (d) (» § 1097). Yhdistelmä paitsi x myös y on lähes samanmerkityksinen kuin rinnastustehtävässä toimiva parikonjunktio sekä – että. Ero on siinä, että jälkimmäinen käsittelee kumpaakin rinnastettavaa samanarvoisena, kun taas paitsi – myös asettaa yhdistelmän jälkimmäisen osan painokkaammaksi: paitsi poliittisesti huolestuttavaa myös tieteellisesti pätemätöntä (A).

(c)
Jotkut väittävät, että kaikki paitsi purjehdus on turhaa. (L) | En tarvinnut mitään, enkä halunnut, paitsi ehkä ne kävelyt. (k) | Heissä on jotakin samaa, terävä lintumainen olemus. Paitsi että Agnes-täti loppuvuosina käpristyi eikä kyennyt enää liikkumaan. (k)
(d)
Adverbiaalit voivat sijaita paitsi alussa myös useassa muussa kohden lausetta. (A) | – – biologisen kytkeminen sosiaaliseen, yhteiskunnallisiin ilmiöihin on paitsi poliittisesti huolestuttavaa myös tieteellisesti pätemätöntä. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot