Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Lausumapartikkelit > Muut lausumapartikkelit > Lausumapartikkelit puhetoimintojen merkkinä: jos, muuten, ni(in) > § 809 Lausumapartikkelina jos

§ 809 Lausumapartikkelina jos

Konjunktiona jos on ehtoa ilmaiseva, konditionaalinen (» § 813). Lausumapartikkelina jos ~ jospa on käytössä myös mahdollisuutta osoittamassa (a). Se, että partikkeliin jos on kiteytynyt mahdollisuuden merkitys, näkyy sen käytöstä yksinkin, ilman jatkona olevaa lausumaa (b).

(a)
Voi helvetin helvetti jos se kuoli … (k) | Katrikin oli herttainen, mutta jos se oli vaan pintaa. (k) | Jorma vastaa että ”jospa se on päinvastoin: ettei osaa vastata kieltävästi”. (l)
(b)
Oli saanut pilkkeen syttymään naisen silmään, ja sitten oli jo itsekin alkanut miettiä, että jos. (k) | Oletteko ostanut viimeksi kuluneen kuukauden aikana talouteenne uusia jalkineita ja jos, niin mistä seuraavista liikeryhmistä? (k)

Toimintona tällainen mahdollisuuden esittäminen tulkitaan ehdotukseksi tai käskyksi (c–d), mitä vahvistaa verbin konditionaalimuoto (» § 1659).

(c)
Jos alkasit jo vähitellen panna päälles! | Jos mä vielä kommentoisin tota edellistä – –. (TV)
(d)
L : No mutta (.) jos sä viittit sanoo Sini[kalle ja .hh    ] ja mä (.) soitan joka tapauksessa.
E :  [Joo mä sanon.]

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot