Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Partikkelit ja muut pikkusanat > Partikkelien ominaisuuksia > § 794 Partikkelien kieliopillisia erityispiirteitä

§ 794 Partikkelien kieliopillisia erityispiirteitä

Partikkelien keskeisiä ominaisuuksia ovat seuraavat.

  • lauseen rakenteen kannalta syntaktisesti valinnaisia
  • niitä ei voi kysyä, kieltää eikä fokusoida
  • eivät toimi lausekkeen edussanana; eivät saa täydennyksiä tai määritteitä
  • eivät esiinny määritteinä vaan liitynnäisinä
  • ovat aina taipumattomia
  • poikkeavat puheessa prosodisesti muiden sanaluokkien sanoista: toiset voivat saada kokonaisen lausuman prosodian, toiset eivät saa sanapainoa ollenkaan

Partikkelit ovat vähemmän integroituneita lauseen ytimeen kuin muiden sanaluokkien sanat; ne eivät muodosta lausekkeita eivätkä ole osana lausekerakenteessa. Semanttisesti partikkelit ovat lauseen ilmaiseman propositionaalisen sisällön ulkopuolella: ne tuovat propositioon jonkin lisämerkityksen eli implikaation. Syntaktiselta kannalta partikkelit, jotka eivät määritä minkään tietyn sanaluokan sanoja vaan voivat liittyä mihin tahansa elementtiin, ovat liitynnäisiä. Esimerkiksi fokuspartikkelit voivat liittyä yhtä hyvin substantiivilausekkeeseen, adverbiin kuin verbiinkin. Ne nostavat siis lauseen jonkin osan fokukseen ja saavat aikaan tiettyjä implikaatioita lauseen kokonaistulkintaan (» § 839). Sävypartikkelit, lausumapartikkelit ja adverbiaalikonjunktiot ovat liitynnäissuhteessa koko lauseeseen tai lausumaan. Intensiteettisanat sijaitsevat partikkelien ja adverbien välimaastossa (» § 853), samoin modaalipartikkelit (» § 1601).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot