Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi substantiivilausekkeessa > Monikollisuus ja kongruenssi > § 1307 Seuraavat 25 vuotta vs. 25 seuraavaa vuotta

§ 1307 Seuraavat 25 vuotta vs. 25 seuraavaa vuotta

Oman ryhmänsä lukukongruenssin suhteen muodostavat järjestystä ilmaisevat adjektiivit kuten ensimmäinen, seuraava, (viimeksi) kulunut, viimeinen, jotka luonnehtivat etenkin ajan ilmauksia. Ne voivat esiintyä sekä numeraalin edessä monikollisina (a) että sen jäljessä yksiköllisinä (b) ilman merkityseroa. Käytännössä näiden adjektiivien kongruointi luvun suhteen vaihtelee siten, että numeraalin edellä esiintyy myös yksiköllisiä määritteitä; nämä ovat aina muussa sijassa kuin nominatiivissa (c) (» § 790).

(a)
Lupaan olla seuraavat 25 vuotta varovaisempi. (l) | Seuraavina viitenätoista vuotena teimme Kylli Kosken kanssa kymmeniä ohjelmia (L) | Nokian liikevoitoksi viime vuoden ensimmäisiltä 8 kuukaudelta laskettiin 3,6 miljardia markkaa – –. (l) | Kuka suomalainen kirjailija vietti viimeiset 42 elinvuottaan mielisairaalassa? (l)
(b)
Vastaavasti viisi seuraavaa vuorokautta voidaan nykyisin ennustaa yhtä varmasti – –. (l) | Fortunen 500 yrityksen listan neljä ensimmäistä paikkaa oli japanilaisilla. (l)
(c)
– – jo siinä Hänninen oli ensimmäisen 30 nuolen jälkeen omalla kymmenluvullaan – –. (l) | Kunta-alan henkilöstö on pienentynyt kuluneen kolmen vuoden aikana – –. (l) | Mikä on Suomen suunta ja linja seuraavan 10–20 vuoden aikana? (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot