Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Affektisia johdostyyppejä ja muotteja > pyör-ylä, häkk-yrä, höppänä, röttelö, koppero > § 213 Muita affektisia sananmuodostusmalleja

§ 213 Muita affektisia sananmuodostusmalleja

Kolmitavuiset affektisen sävyiset UlA- ja (U)rA-loppuiset sanat ovat enimmäkseen substantiiveja. Niissä on niin kantasanallisia, korrelaatillisia kuin kantasanattomiakin. Elollisen yksilön nimityksiä ei ole monta.

 
nappula, nyppylä, näppylä, pyörylä, rakkula, rinkula (PS), pötkylä (skt) | Yksilönnimiä: tumpula (PS), rimpula, vempula (skt)
 
häkkyrä, kakkara, kanttura, kiemura, koppura, kuhmura, kyttyrä, käppyrä, muhkura, nystyrä, tokkura, väkkärä | Tilaa ilmaisevia adverbeja: kippurassa, kukkuralleen, sikkaralla (PS), mykkyrällä (skt), viturallaan (l)

Lisäksi esiintyy johdinyhtymän ‑(U)lAinen tai ‑(U)rAinen sisältäviä substantiiveja ja adjektiiveja. Niissä on sekä substantiivi- että adjektiivikantaisia.

 
Substantiiveja: hiirulainen, hölmöläinen, kyyhkyläinen, pirulainen, söpöläinen, saturainen (PS), papparainen (skt) | Adjektiiveja: pitkulainen, pikkarainen

(Vrt. paikkaa ilmaisevat lA-substantiivijohdokset » § 186; ei-affektiset lAinen-johdokset » § 190191.)

Myös kolmitavuisissa nA-loppuisissa sanoissa on joitakin affektisen sävyisiä, yleensä kantasanattomia lekseemejä:

 
Substantiiveja: höppänä, käppänä, papana, perhana, pirpana, reppana, tolvana (PS), keppana ’keskiolut’ (sl) | Adjektiiveja: littana, lättänä

Useat kolmitavuiset (e)lO- ja (e)rO-loppuiset sanat ovat sävyltään affektisia. Useimmiten ne ovat lekseemikannattomia ja kantavartaloltaan deskriptiivisiä. Sanoissa on sekä substantiiveja (pejoratiivisia yksilönnimiä varsinkin (e)rO-loppuisissa) että adjektiiveja.

 
Substantiiveja: kuikelo, kohmelo, konkelo, pippalot, pökkelö, rettelö, rottelo, ruipelo, sokkelo, torvelo (< torvi), tumpelo | koppero (< koppi), kottero, napero, nykerö, pöperö, saparo, tyllerö, tötterö (PS), mulkero, nynnerö (vrt. nynny), punkero (skt) | Adjektiiveja: hontelo, höperö, tökerö (PS), hutero (skt)

Johdinyhtymän -(e)lOinen tai ‑(e)rOinen sisältävät esim. adjektiivit sokkeloinen, heiveröinen ja substantiivi jupperoinen (< juppi) (L). (Muut lO-loppuiset johdokset » § 205.)

Huom. Kolmitavuisia (U)lA-loppuisia substantiiveja, jotka eivät ole affektisia eivätkä johdoksia, ovat esim. apila, jäkälä, kampela, kukkula, käpälä, pykälä, ritilä, rA-loppuisia esim. haikara, jakkara, kihara, kypärä, makkara, pisara, tavara, vaahtera, äpärä, (e)rO‑loppuisia komero, kukkaro, lokero, pusero ja vyötärö. Osa on lainasanoja. Lainoja, joissa l-aineskin on vierasta alkuperää, ovat esim. humala, kattila, kynttilä, satula ja sämpylä sekä näitä nuoremmat vierassanat kuten epistola tai pergola. (Myös » § 152.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot