Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Predikoivien nominaalijäsenten lukukongruenssi > Predikatiivin kongruenssi > § 1285 Kaksi heistä oli suomalaisia ~ suomalaista

§ 1285 Kaksi heistä oli suomalaisia ~ suomalaista

Kun subjektiin sisältyy numeraali, predikatiivina toimivalla nominaalisella lausekkeella on kaksi muotovaihtoehtoa, yksikön tai monikon partitiivi: Kaksi (heistä) oli tyttö(j)ä. Predikatiivin kongruenssi voi siis perustua subjektin semanttiseen monikollisuuteen tai muodolliseen yksiköllisyyteen; jälkimmäisessä tapauksessa substantiivin ja numeraalin suhde on samanlainen kuin NP:n sisällä: vrt. kaksi tyttöä (» § 772). Tavallisemmin predikatiivi on monikossa, kuten mahdollinen elatiivisijainen substantiivilauseke (» § 1254).

 
Kolme menehtyneistä oli naisia. (l) ~ *naista | Kaksi näytteistä oli positiivisia – –. (l) | Nuoret olivat parikymmenvuotiaita. Kaksi heistä oli poikia ja yksi tyttö. (l) ~ ?poikaa | Viimeksi kuluneista viidestä vuodesta kolme on ollut katovuotta. (l) | Kuwaitissa on kaikkiaan kuusi Nokian työntekijää, joista kaksi on suomalaisia. (l) | vrt. Kuwaitissa olevista kaksi on suomalaista. (l)

Ihmisistä puhuttaessa adjektiivipredikatiivi voi olla yksikön nominatiivissakin:

 
Periaatteellisella tasolla neljä viidestä olisi valmis tai ehkä valmis taksimatkan jakamiseen muiden matkustajien kanssa. (l)

Kun subjektilausekkeessa on osasanoja ja muita määrän ilmauksia, kuten puolet, predikatiivi määräytyy monikolliseksi subjektin tarkoitteen perusteella.

 
Puolet väestöstä on lukutaidottomia ~ lukutaidotonta ~ *lukutaidoton. | – – meillä on täällä lähetystö, jossa toimii noin 125 ihmistä, joista lisäksi puolet on suomalaisia. (l) | Suurin osa yleisöstä oli saksalaisia. (L) | Toimikunnalle jätetyistä rahoitusesityksistä yhä suurempi osa on monitieteisiä. (A) ~ ?monitieteistä

Huom. Substantiivisella predikatiivilla on myös subjektista riippumaton numeruksen valinta. Toisin sanoen predikatiivi voi olla yksikössä, vaikka subjektina oleva NP on monikollinen, esim. Koirat ovat tärkeä osa helsinkiläistä elämää (L) (» § 944).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot