Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Objektin sijat > Nominatiivi, genetiivi ja akkusatiivi totaaliobjektin sijana > Finiittiverbin totaaliobjekti > § 934 Yleiskatsaus: milloin n-pääte, milloin ei

§ 934 Yleiskatsaus: milloin n-pääte, milloin ei

Totaaliobjekti esiintyy tulkinnaltaan myönteisessä, aspektiltaan rajatussa lauseessa ja on kvantitatiivisesti määräinen (» § 930). Se on nominatiivissa, genetiivissä tai t-päätteisessä akkusatiivissa. Sijan valinnan periaatteet esitellään asetelmassa 146 siltä kannalta, vaihteleeko objektin sija vai ei. Vaihtelu koskee sitä, onko objekti genetiivissä vai nominatiivissa; vaihtelematon objekti on joko akkusatiivissa tai nominatiivissa (» § 935). Asetelmasta ilmenevät myös ne lauseen rakennepiirteet, jotka määräävät sijan.

Asetelma 146: Totaaliobjektin sijan määräytyminen
Vaihteleva GEN Persoonataivutus Tilasitko jo taksin?
  NOM Passiivi Meille tilattiin taksi.
    Nesessiivirakenne Nyt pitäisi tilata taksi.
    Imperatiivi 1. tai 2. pers. Tilaa meille taksi.
Vaihtelematon AKK Persoonataivutus Huomasitko minut?
  Passiivi Minut huomattiin.
    Nesessiivirakenne Hänen pitäisi huomata minut.
    Imperatiivi 1. tai 2. pers. Huomatkaa minut.
Vaihtelematon NOM Persoonataivutus Saitko ne paperit ~ kolme viestiä?
  Passiivi Miehet ~ kaksi heistä löydettiin.
    Nesessiivirakenne Sinun piti etsiä pojat ~ viisi muuta.
    Imperatiivi 1. tai 2. pers. Hae minulle sakset ~ pari paperia.

Genetiivisijainen totaaliobjekti on mahdollinen, kun objektin edussana on yksiköllinen substantiivi tai muu pronomini kuin persoonapronomini tai kuka. Genetiiviä käytetään, kun verbillä on tai voisi olla perussubjekti. Silloin verbi kongruoi subjektin kanssa persoonan suhteen (a). Lisäksi genetiiviobjektia käytetään nollapersoonalauseessa (b) (» § 1349).

(a)
Tilasin ~ tilasit ~ vahtimestari tilasi taksin. | Tilasimme ~ tilasitte ~ miehet tilasivat taksin.
(b)
Sen huomaa, jos tilaa taksin.

Yksiköllinen totaaliobjekti on nominatiivimuotoinen imperatiivin 1. ja 2. persoonan sisältävässä lauseessa (c), yksipersoonaisessa passiivilauseessa (d) ja nesessiivirakenteessa (e). Näille on yhteistä se, että verbiin ei liity perussubjektia: imperatiivi on tunnusmerkittömästi subjektiton, passiivin implisiittistä tekijää ei voi ilmaista subjektilla, ja nesessiivirakenteen subjekti on genetiivissä. Passiiville ja nesessiivirakenteelle on yhteistä se, että verbillä on vain yksi persoonamuoto; myös imperatiivilla on vain osittainen persoonataivutus (» § 118).

(c)
Vie tämä lista keittiön seinälle. (k) | – Voi tehkää se, Sonja, hän sanoi. (k) | Herra antaa meille elämän lahjan, ottakaamme se vastaan, kiittäkäämme siitä. (k)
(d)
Rannikko vietiin lasarettiin. (k) | Jokaisesta turhastakin selaamisesta otetaan hinta. (k)
(e)
Totta kai ihmisen täytyy ottaa tällainen apu vastaan, kun se on kerran keksitty. (k) | – Hoitoon se pitäisi viedä, Sadun isä murahti. (k)

Passiivimuotoisen verbin totaaliobjekti on nominatiivissa myös silloin, kun sillä on tai voi olla subjektina persoonapronomini me: Me tehdään pelkällä makkaranmyynnillä mahtava tili (k).

Imperatiivin 3. persoonassa objekti on genetiivissä (f). Muoto siis käyttäytyy tavallisen persoonamuodon tavoin, ja se voikin saada subjektin.

(f)
– Soitan Eilalle ensimmäisessä sopivassa tilaisuudessa. Ottakoon Jukan avukseen. (k) | Horna vieköön koko naisen. (k) | Hallinnolliset asiantuntijat, Rolf, Mäki, Koivusalo, kaikki, organisoikoot uudelleen vaikka koko laitoksen, hajottakoot palikoiksi koko systeemin, – –. (k)

Possessiivisuffiksillisessa substantiivissa ei näy nominatiivin ja genetiivin vaihtelu, koska taivutuspäätteen loppukonsonantti puuttuu possessiivisuffiksin edeltä (» § 95): Unohda kysymykseni ~ kysymys vrt. Unohdin kysymykseni ~ kysymyksen. Määritteet osoittavat kuitenkin lausekkeen sijan: Hän unohti oman viimeisen kysymyksensä.

Huom. Kvanttoripronomini kaikki käyttäytyy yksiköllisen substantiivin tavoin, kun tarkoitetaan jaollista entiteettiä: Suvaitsevaisuus ei suinkaan tarkoita, että sallimme kaiken (l). Sen sijaan se on nominatiivissa (siis osittain monikollisen substantiivin tavoin), kun sillä tarkoitetaan joukkoa: Eteinen, kylpyhuone, keittiö, olohuone, makuuhuonekin, yhdellä ahneella silmäyksellä vangitsemme kaikki (k). Puheessa ero voi neutraalistua: Ootko syöny kaikki?

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot